Doelgroepen

Doelgroepen

Kwetsbare jongeren met een WLZ indicatie met diverse zorgzwaarte
pakketten. Momenteel zijn er jongeren met een VB3 en VB6 woonachtig, met een duidelijke zorgbehoefte maar ook een zekere mate van
zelfredzaamheid.

Jongeren met een zogeheten ‘rugzak’. Ook jongeren met andere indicaties
vanuit de WMO en Jeugdwet.

De Multiculturele doelgroep in de samenleving heeft onze speciale
aandacht. Met name Surinaamse jongeren en jongeren met een gemixte
achtergrond. Deze jongeren missen vaak de link met hun culturele
achtergrond bij diverse zorginstellingen. Hierdoor wekt de benadering door
hulpverleners vaak verzet op omdat er onopzettelijk en ongemerkt voor
hen geldende grenzen overschreden worden